Menu

Cart

Obchodní podmínky Autodíly Petřina a Kučera

autodily_petrinakucera

PREAMBULE

Pro potřeby těchto Obchodních podmínek se rozumí:

(a)     Společnost“ – společnost Autodíly Petřina a Kučera

-                     Název - firma: Václav Kučera

-                     Sídlo: Nad Řekou 64, Všeborovice 362 63 (Dalovice)

-                     IČ: 40 565 696

(b)      „Provozovna Společnosti“ – provozovna společnosti na adrese Botanická 263,

362 63 Dalovice;

(c)      Ceník“ – aktuální ceník zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněn na webové adrese Společnosti (www.petrinakucera.cz) a je rovněž k nahlédnutí v Provozovně Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;

(d)     E-shop“nebo „Webová stránka“ – webová stránka Společnosti (www.petrinakucera.cz), jež mimo jiné umožňuje Kupujícímu vyplnit objednávku formou formuláře a tuto zaslat prostřednictvím internetu Společnosti;

(e)     Objednávka“ – návrh na uzavření Kupní smlouvy učiněný Objednatelem vůči Společnosti. Objednávka může být učiněna i formou formuláře přes webovou stránku;

(f)        „Kupní cena“ – cena určená dle Ceníku platného v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za Zboží. Kupní cena nezahrnuje Dopravné, Poštovné a Balné, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak. Dopravné, Poštovné a Balné je splatné spolu s Kupní cenou dle těchto Obchodních podmínek;

(g)     Kupní smlouva“ – kupní smlouvu či obdobná smlouva uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku, na základě které Zákazník odebírá zboží od Společnosti;

(h)     Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu či učinila Objednávku;

(i)        „Obchodní podmínky“ – tyto Obchodní podmínky, jež upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Kupujícím, jež vznikají v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy či učinění Objednávky;

(j)        „Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(k)       „Zákon o ochraně spotřebitele“ – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů;

(l)       Rámcová smlouva“ – písemná Smlouva o dodávkách zboží, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;

(m)   Spotřebitel“ – fyzická osoba, jež je takto specifikována v občanském zákoníku;

(n)     Zboží“ – movité věci (výrobky), které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy či jsou vystaveny v prodejních místech Společnosti, a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti či jsou vystaveny v prodejních místech Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva, apod.;

(o)     Dokumentace ke zboží“ – průvodní písemné materiály, jako jsou návody k instalaci či montáži apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu spolu se Zbožím nebo které jsou součástí těchto Obchodních podmínek, jež jsou veřejně vyvěšeny a k dispozici Kupujícímu v prostorách Provozovny Společnosti.

(p)     Odborná montáž“ – montáž právnickou nebo fyzickou osobou, jež má oprávnění provádět montáž Zboží, respektive tuto činnost vykonávat.

(q)     Doklad o Odborné montáži“ – potvrzení o Odborné montáži dílu - Zboží s uvedením technologického postupu nebo daňový doklad - faktura o zaplacení Odborné montáže s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byl (v případě vozidla nutno uvést SPZ/RZ vozidla) namontován díl - Zboží, jež je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V případě Odborné montáže dílu – Zboží na vozidlo je dále nezbytné uvést stav tachometru vozidla při Odborné montáži dílu - Zboží.

I.

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky společnosti jsou platné a účinné počínaje dnem 1.4.2015.

1.2. Tyto Obchodní podmínky mimo jiné podrobně upravují průběh učinění Objednávky, uzavření Kupní smlouvy, dodání Zboží, zaplacení Kupní ceny, apod..

1.3. Tyto Obchodní podmínky se stávají automaticky součástí každé Kupní smlouvy a každé Kupujícím učiněné Objednávky, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak.

1.4. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva, jež obsahuje samostatná ustanovení o obchodních podmínkách, mají v případě rozporů mezi samostatnými ustanoveními o obchodních podmínkách v této smlouvě a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost obchodní podmínky uvedené v této písemné smlouvě před těmito Obchodními podmínkami.

1.5. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Spotřebitelem rovněž tyto Obchodní podmínky, a to v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

II.

OBJEDNÁVKA a UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupní smlouvu lze uzavřít:

(a) písemně tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností nebo učiněním Objednávky Kupujícím a jejím odsouhlasením Společností prostřednictvím internetu (E-shopu);

(b) ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností,

(c) konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

2.2. Objednávku lze učinit zasláním:

(a) na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

(b) telefonem na telefonní číslo: +420 353 236 306;

(c) faxem na faxové číslo: +420 353 222 074;

(d) osobně v sídle provozovny Společnosti.

2.3. Objednávka musí v případě, že Kupující je fyzickou osobou obsahovat:

(a) Jméno a příjmení Kupujícího;

(b) datum narození nebo IČ Kupujícího;

(c) bydliště, sídlo či adresu provozovny Kupujícího;

(d) telefon Kupujícího;

(e) e-mail Kupujícího;

(f) kód požadovaného zboží, jeho název a počet objednávaných kusů;

(g) požadovaný způsob dodání.

2.4. Objednávka musí v případě, že Kupující je právnickou osobou obsahovat:

(a) firmu Kupujícího;

(b) IČ Kupujícího;

(c) sídlo či adresu provozovny Kupujícího;

(d) telefon Kupujícího;

(e) e-mail Kupujícího;

(f) kontaktní osobu;

(g) kód požadovaného zboží, jeho název a počet objednávaných kusů;

(h) požadovaný způsob dodání.

2.6. V případě, že Objednávka není učiněna Kupujícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nenese Společnost odpovědnost za řádné a včasné dodání Zboží.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla či místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

2.6. Kupující oprávněn od objednávky odstoupit do doby, než ze strany Společnosti dojde k potvrzení Objednávky.

III.

MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA DODÁNÍ

3.1. Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy sídlo nebo provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.

3.2 Doba expedice Zboží Společností je jeden pracovní den ode dne uzavření Kupní smlouvy. Je-li místem plnění Provozovna Společnosti, lze Zboží odebrat zpravidla ihned.

3.3. Je-li místem plnění sídlo nebo provozovna nebo bydliště Kupujícího v rámci okresu Karlových Varů, jsou dobou dodání Kupujícímu dva pracovní dny.

3.4. Je-li místem plnění sídlo nebo provozovna nebo bydliště Kupujícího mimo rámec okresu Karlových Varů, jsou dobou dodání Kupujícímu 3 pracovní dny.

IV.

KUPNÍ CENA a SPLATNOST KUPNÍ CENY

4.1. Kupní cena (maloobchodní) je uvedena v Ceníku.

4.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s Dopravným a Balným) na daňovém dokladu – faktuře či dodacím listu /dále jen „faktura“/, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.

4.3. Kupní cenu je možno hradit v hotovosti nebo je Zboží zasíláno na dobírku. Na Provozovně Společnosti jsou akceptovány platební karty.

4.4. Stálým Kupujícím je zboží dodáváno na fakturu se čtrnáctidenní splatností ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Za úhradu Kupní ceny se v tomto případě považuje připsání Kupní ceny na účet Společnosti uvedený ve faktuře. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží, jsou-li tam uvedeny.

4.5. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví výslovně něco jiného, požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem doručení výzvy Společnosti adresované Kupujícímu, a to v lhůtě 5 pracovních dnů.

4.6. Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, požadovat od Kupujícího zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50%  Kupní ceny.

V.

DOPRAVNÉ, POŠTOVNÉ a BALNÉ

5.1. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné.

5.2. Je-li místem plnění sídlo nebo provozovna nebo bydliště Kupujícího v rámci okresu Karlovy Vary zajišťuje dodání Zboží Společnost. Přesahuje-li hodnota Zboží odebíraného Kupujícím v jednom obchodním případě částku 5.000,- Kč bez DPH, nehradí Kupující Dopravné. V případě, že hodnota Zboží odebíraného Kupujícím v jednom obchodním případě nepřesahuje částku 5.000,- Kč bez DPH, hradí Kupující spolu s Kupní cenou i Dopravné stanovené Společností.

3.4. Je-li místem plnění sídlo nebo provozovna nebo bydliště Kupujícího mimo rámec okresu Karlovy Vary, je

(a) Zboží zasíláno jako obchodní balík prostřednictvím České pošty. V případě hodnoty Zboží odebíraného Kupujícím a zasílaného v jednom obchodním balíku přesahuje částku 7.000,- Kč bez DPH, je obchodní balík zasílán na účet Společnosti. V případě, že hodnota Zboží odebíraného Kupujícím a zasílaného v jednom obchodním balíku nepřesahuje částku 7.000,- Kč bez DPH, hradí Kupující spolu s Kupní cenou i Poštovné a Balné; nebo

(b) je Zboží zasíláno prostřednictví přepravce, kdy v tomto případě hradí přepravu Kupující vždy, a to spolu s Balným.

VI.

VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY a VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1. Svým podpisem na faktuře stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady.

6.2. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.3. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží.

6.4. Kupující je oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 90 dní ode dne dodání Zboží.

6.4.1. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 100 %.

6.4.2. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 75 %.

6.4.3. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 60 %.

6.4.4. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50 %.

6.5. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Společnosti (katalogu) označeno jako nevratné. Kupující však vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

VII.

ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

7.1. Na Zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) je poskytována záruka za jakost v délce trvání 36 měsíců ode dne jeho dodání. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného Společností buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců).

7.2. Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem Společnosti a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno na Provozovně Společnosti, a to pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na webové stránce.

7.3. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit oprávněným zástupcem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.

7.4. Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující zjistit při prohlídce Zboží dle bodu 7.1. těchto Obchodních podmínek bezprostředně po dodání Zboží a tyto vady ihned neoznámil Společnosti, na Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

7.5. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.6. Veškeré Zboží je (s výjimkou autodoplňků) určeno pouze k Odborné montáži.

7.7. V případě, že je reklamce Zboží prováděna až po Odborné montáži, je ze strany Kupujícího nezbytné předložit Doklad o Odborné montáži.

VIII.

NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

8.1 Objednávka učiněná  prostřednictvím E-shopu na internetu je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost neprodleně potvrdí obdržení Objednávky, kdy Společnost je však vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu apod., žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo faxem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést.

8.2. Je-li Kupující Spotřebitelem má právo v případě, že došlo k uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu Provozovny Společnosti nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.3. Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

8.4. Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vrácení Zboží, všechny peněžní prostředky (Kupní cenu dodaného Zboží).

8.5. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje týkající se jeho osoby /dále jen „Osobní údaje“/ byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena či zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

9.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

X.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

10.1. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak bez jakéhokoli omezení.

10.2. Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý nebo výslovně v Kupní smlouvě sjednaný.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Obchodních podmínek Společnosti mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

11.2. Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Dodavatele ode dne uzavření Kupní smlouvy či Objednávky ze strany Kupujícího.

11.3. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových Obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě uzavřené Rámcové smlouvy s kupujícím je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění Obchodních podmínek, a to v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění Obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek, je oprávněn Smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tří měsíční výpovědní lhůtě počínající běžet od doručení nesouhlasu. Během této výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou smluvní strany povinny si uhradit vzájemné závazky vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv.

11.4. Podpisem Rámcové smlouvy nebo Kupní smlouvy nebo Objednávky ze strany Kupujícího tento potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

 

11.5. Smluvní strany vylučují možnost uzavření Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.


O prodejci

Kontakt


Log In or Register